Uczeń zawodowiec - ogłoszenie

                                                                                                                                                                                    Kielce, dnia 23 lipca 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie usług szkoleniowych/kursów w ramach Grantu „Uczeń zawodowiec”, realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Pracodawców w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 

Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach, ul. Sieniewicza 68 składa zaproszenie do składania ofert na zapytanie ofertowe na  Organizację usług szkoleniowych -  kursów specjalistycznych dla uczniów w Kielcach i Skarżysku w ramach Grantu „Uczeń zawodowiec” w celu realizacji grantu pn. Uczeń zawodowiec”, będącego częścią projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kiecach

 

Prowadzący rozpoznanie (adres):

Biuro Zarządu, ul. Sienkiewicza 68, 25-002 Kielce

godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00
tel. 041/ 344 80 80, fax. 041/ 3444-80-80,
www.fp.kielce.com  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Organizacja usługi szkoleniowej - kursów specjalistycznych dla uczniów w ramach realizacji Projektu: Grantu „Uczeń zawodowiec”.

Grupa docelowa: Uczestnikami/Uczestniczkami Kursów są uczniowie i uczennice Grantu  max. 59 osób z trzech szkół: Zespołu Szkół nr 1 w Kielcach, Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach oraz Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.

Zadanie nr 1:

Uprawnienia SEP do 1 kV” (15 godz.; kurs kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyciem kwalifikacji)

 1. grupa szkoleniowa: max. 15 osób
 2. miejsce realizacji kursu: Kielce
 3. zakres programowyin.: warunki techniczne budowy urządzeń elektroenergetycznych, bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, ogólne zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej, ochrona przeciwpożarowa, ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym

         Zadanie nr 2:

„Florysta” (30 godz.; kurs kończy się egzaminem wewnętrznym)

 1. grupa szkoleniowa: 5 osób
 2. miejsce realizacji kursu: Kielce
 3. zakres programowy m.in.: anatomia i fizjologia roślin, asortyment roślin ozdobnych, wiązanki okolicznościowe, florystyka ślubna, florystyka żałobna, dekoracje okolicznościowe

Zadanie nr 3:

Uprawnienia SEP do 1 kV” (15 godz.; kurs kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyciem kwalifikacji)

 1. grupa szkoleniowa: max.17 osób
 2. miejsce realizacji kursu: Skarżysko - Kamienna
 3. zakres programowyin.: warunki techniczne budowy urządzeń elektroenergetycznych, bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, ogólne zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej, ochrona przeciwpożarowa, ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym

         Zadanie nr 4:

Obsługa kas fiskalnych” (15 godz.; kurs kończy się egzaminem potwierdzającym nabyciem kompetencji)

 1. grupa szkoleniowa: max. 22 osób.
 2. miejsce realizacji kursu: Skarżysko - Kamienna
 3. zakres programowyin.: ogólne wiadomości o kasach fiskalnych, zakup, instalacja
  i rejestracja kasy fiskalnej, przepisy prawne określające użytkowanie kas fiskalnych, budowa i obsługa kasy fiskalnej, programowanie kasy fiskalnej, rejestracja sprzedaży, raporty z kas fiskalnych
 1. Wymogi o charakterze ogólnym do prowadzonych szkoleń:

Wymagany do złożenia przed podpisaniem umowy program szkolenia musi zawierać informacje, o których mówi §71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2018 poz. 1265 ze zmianami), a mianowicie:

 • nazwę szkolenia,
 • czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
 • wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
 • cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
 • plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
 • opis treści – kluczowe punkty w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 • przewidziane sprawdziany i egzaminy

Programy szkoleń muszą być zgodne ze szczegółowymi założeniami. Program szkoleń należy dołączyć do oferty.

 1. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni uczestnikom zajęć:
 1. Materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń na każdego z uczestników szkoleń wymienionych w pkt. 7 W ramach ww. kwoty należy zapewnić materiały dydaktyczne (m.in. zeszyt, długopis, skrypt, materiały do zajęć praktycznych).
 2. Odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, dostosowaną do liczby uczestników szkolenia. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale muszą być wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy, tj. w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne.
 3. W związku z przepisami Covid – 19 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić takie warunki, by spełniały wymogi przeciwdziałania epidemii Covid – 19, m. in.: środki dezynfekujące, zachowanie wymaganej odległości,
 4. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Zlecającego oraz Instytucji Zarządzającej.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych usług szkoleniowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju.
 6. Terminy szkoleń każdorazowo będą ustalane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, który zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu harmonogram szkolenia na minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 7. Do liczby godzin szkolenia wykazywanych w ofertach nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy państwowe.
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:
 • Dzienna lista obecności uczestników szkolenia;
 • Pokwitowań odbioru materiałów dydaktycznych.
 • Dziennik zajęć zawierający m.in. wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
 • Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych;
 • Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia;
 • Protokół z egzaminu.
  1. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
 1. Niezgłoszeniu się uczestników na szkolenie;
 2. Przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób;
 3. Innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.
  1. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujących dokumentów:
 4. Faktury za przeprowadzoną usługę;
 5. Kserokopii ankiet oceniających, przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia;
 6. Imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie;
 7. Imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;
 8. Kserokopii wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia;
 9. Kserokopii dziennika zajęć;
 10. Kserokopii list obecności;
 11. Kserokopii protokołu z egzaminu;
 12. Kserokopii oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych;
 13. Dokumentacji potwierdzającej nabycie kompetencji lub kwalifikacji;
 14. Innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu.

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.
 2. Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.
 3. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Pomieszczenia muszą być wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy, tj. w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne, pomieszczenie gospodarcze, dwa WC damski i męski.
 4. W cenie szkoleń należy uwzględnić przeprowadzenie jednorazowego egzaminu kwalifikacyjnego i potwierdzającego nabycie kompetencji na szkoleniach.

 

 1. Wykonawca musi zapewnić w ramach realizacji szkolenia:

odpowiednią kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe dostosowane do zakresu prowadzonego szkolenia

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Wymagania minimalne kadry dydaktycznej

1

Uprawnienia SEP do 1kV

1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu 2 szkoleń z zakresu SEP do 1kV nabytym w ciągu ostatnich 3 lat.
Osoba musi posiadać wykształcenie wyższe i kwalifikacje pedagogiczne.

2

Florysta

1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu 2 szkoleń z zakresu florystyki nabytym w ciągu ostatnich 3 lat.

Osoba musi posiadać wykształcenie wyższe.

3

Uprawnienia SEP do 1kV

1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu 2 szkoleń z zakresu SEP do 1kV nabytym w ciągu ostatnich 3 lat.
Osoba musi posiadać wykształcenie wyższe i kwalifikacje pedagogiczne.

4

Obsługa kas fiskalnych

1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu 2 szkoleń z zakresu obsługi kas fiskalnych nabytym w ciągu ostatnich 3 lat.
Osoba musi posiadać wykształcenie wyższe.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin i miejsce wykonania przedmiotu.

 

 1. Zadanie 1 i 2 należy zrealizować na terenie miasta Kielce ,zadanie 3 i 4 na terenie miasta Skarżysko – Kamienna w okresie sierpień – wrzesień 2020.

      Terminy szkoleń każdorazowo będą ustalane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, który       zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu harmonogram szkolenia na minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Całą usługę opisaną w przedmiocie zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2020r.

 1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
 2. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
 3. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Jeżeli w zaoferowanej cenie na podstawie złożonego Oświadczenia Zleceniobiorcy powstanie po stronie Zamawiającego obowiązek odprowadzenia należnych składek na rzecz ZUS, to Zamawiający do złożonej oferty w celu porównania ofert doliczy należne składki obciążające Zamawiającego. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ulegnie zmianie statusu zleceniobiorcy, która spowoduje zwiększenie składek ZUS odprowadzanych przez Zamawiającego, Umowa z wykonawcą zostanie rozwiązania w terminie 7 dni od powzięcia takiej informacji.
 4. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do dnia 31.07.2020 do  godz. 10:00 do Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach Biuro Zarządu ul. Sienkiewicza 68, 25-002 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Usługa – Kursy specjalistyczne dla uczniów

NIE OTWIERAĆ przed 31.07.2020, godz. 10:00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogę mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 41/ 344-80-80 Osoba do kontaktu: Magdalena Fudala
 2. Zamawiający rozlicza się na podstawie liczby zrealizowanych kursów czyli za faktyczną liczbę kursów/osobę.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach Biuro Zarządu ul. Sienkiewicza 68, 25-002 Kielce. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki składające się na integralną część zaproszenia do składania ofert:

 • Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 2 – formularz ofertowy.

 

 

 

24,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,25,1000
90,240,0,50,12,25,50,1,70,12,0,50,1,1,0,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,2,0,1,6,0,0
Agencja koncertowa
Freelancer PR
www.drogmet.pl